Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Go Appoldro

Artikel 1 - Identiteit
Go Appoldro, gevestigd te Apeldoorn.
Houttuinen-zuid 76 7325 RL Apeldoorn

Webwinkel: www.goappoldro.nl
E-mailadres: info@goappoldro.nl

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Apeldoorn.

Artikel 2 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan;
1. Een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten die door Go Appoldro of door een derde partij, via Go Appoldro wordt geleverd.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Go Appoldro en de afnemer/consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/ of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Een consument is in dit verband een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of ambacht en die het product of dienst koopt
voor privé gebruik.
4. Een afnemer: een rechtspersoon die met een zekere frequentie bestelt, of een grote hoeveelheid producten afneemt.
5. De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die producten en/of diensten op afstand aan afnemer/consument aanbiedt.
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer/consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer/consument om binnen de bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand.
8. Een kalenderdag, een werkdag van ma t/m vrij 09:00 - 17:00 uur, met uitzondering van de Nederlandse nationale feestdagen.
9. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd.
10. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, digitale inhoud en/of diensten gedurende een bepaalde periode.
11. Het Europese modelformulier voor herroeping is opgenomen als bijlage 1. Deze bijlage hoeft niet ter beschikking te worden gesteld, als de afnemer/consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
12. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de afnemer/consument en
de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en/of diensten door de firma
Go Appoldro, gevestigd te Apeldoorn (hierna te noemen: Go Appoldro), gedaan of gesloten met de afnemer of consument.
2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtstreekse verkoop van artikelen, via de webwinkel van Go Appoldro.
3. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten, dan wordt dat vermeld.
4. Mondelinge toezeggingen namens Go Appoldro van ondergeschikten of tussenpersonen binden niet, afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
5. Indien enige bepaling in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
6. Ter vervanging van de nietige cq. vernietige bepaling treden de partijen in overleg om een bepaling overeen tekomen, waarbij zoveel mogelijk de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
7. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 4 – Het Aanbod
1. Een bestelling kan bij Go Appoldro via de online webwinkel of per e-mail worden geplaatst. Het plaatsen van de bestelling vormt een aanbod om van Go Appoldro te kopen en de instemming van de afnemer/consument met deze algemene leveringsvoorwaarden.
De koop komt dan tot stand nadat Go Appoldro een bestelling heeft geaccepteerd, door aan de afnemer/consument een orderbevestiging te sturen. Deze orderbevestiging dient de afnemer/consument zorgvuldig te controleren en bij mogelijke onjuistheden, direct contact met Go Appoldro op te nemen.
2. Go Appoldro is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Deze voorwaarden zullen dan nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
Bestellingen worden in ieder geval geweigerd, indien niet alle noodzakelijke informatie door de afnemer/consument is verstrekt, of als niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het orderformulier in de webshop zijn ingevuld. Mocht een bestelling na ontvangst niet worden geaccepteerd, dan deelt Go Appoldro
dit per email mede, uiterlijk binnen vijf kalenderdagen.
3.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of anders overeengekomen zijn onze offertes, mede inbegrepen prijsopgaven in folders of prijslijsten, opgaven van maten,
modellen of kleuren, vrijblijvend en altijd herroepbaar.
4. Mogelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Go Appoldro niet.
5. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet meer leverbaar zijn, mogen door Go Appoldro worden verwijderd uit het aanbod.
6. Voor zover van toepassing, zijn de offertes gebaseerd op de door de afnemer/consument bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens of tekeningen.
De afnemer/consument staat in voor de juistheid hiervan.
7. Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor Go Appoldro geldende kalenderdagen en werktijden met uitzondering van de Nederlandse nationale feestdagen.
Artikel 5 – De Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer/consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer/consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Go Appoldro deze vervolgens via elektronische weg; de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van aanvaarding niet door Go Appoldro is bevestigd, middels een orderbevestiging, kan de afnemer/consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Go Appoldro passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en borgt voor een veilige webhosting omgeving. Indien de afnemer/consument elektronisch betaalt, zal de payment provider daartoe passende veiligheidsmaatregelen en een security-protocol in acht nemen.
4. Go Appoldro mag zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de afnemer/consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien Go Appoldro op grond van dit onderzoek, goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of offerte aanvraag te weigeren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Go Appoldro zal uiterlijk bij levering van het product, digitale inhoud of dienst de volgende informatie aan de afnemer/consument sturen; schriftelijk of via
digitale wijze, welke middels een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen;
a. De geografische contactgegevens van Go Appoldro.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer/consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. De informatie over garanties en bestaande service, na aankoop.
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. Indien de afnemer/consument een herroepingsrecht heeft, overleg van het Europese modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige artikel slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De afnemer/consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of digitale inhoud gedurende een bedenktijd van minimaal veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Go Appoldro mag de afnemer/consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in artikel 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer/consument, of een vooraf aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of:
a. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer/consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
b. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer/consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Go Appoldro mag, mits hij de afnemer/consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Artikel 7 – Prijzen
1. Alle prijzen van Go Appoldro zijn uitgedrukt in Euro’s. Go Appoldro geeft in voorkomend geval steeds duidelijk aan of de prijzen inclusief dan wel exclusief omzetbelasting, eventuele handelings- en verzendkosten, of andere heffingen zijn. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Go Appoldro
zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen.
2. In een offerte aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens mogelijke prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke btw-tarieven of verpakkingen.
3. De afnemer vrijwaart Go Appoldro van alle kosten en schade die door Go Appoldro mocht voortvloeien wanneer de afnemer niet deugdelijk is geregistreerd
voor omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevant EU-lidstaat en/of onjuiste gegevens heeft verstrekt.
4. Artikelen uit het aanbod van Go Appoldro, welke onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiele marken bijv. de koperprijs, kunnen een variabele prijsweergave geven, deze zullen dan specifiek worden vermeld.
5. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan Go Appoldro een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn allen exclusief de Nederlandse btw-tarieven.
7. De in offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van opgave, geldende materiaal- en grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, brandstofprijzen etc., deze kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Een prijsverhoging door deze kostenfactoren of een wettelijke bepaling binnen drie maanden na de tot standkoming van de overeenkomst kan door Go Appoldro aan de afnemer worden doorberekend. De afnemer is dan gerechtigd eventueel de overeenkomst te ontbinden.
8. Per bestelling wordt afhankelijk van wijze van betaling, eenmalig op de website van de webwinkel de vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
9. De afnemer/consument stemt ermee in dat de facturen door Go Appoldro in voorkomend geval op elektronische wijze worden verstuurd, dan wel later schriftelijk ter beschikking worden gesteld. Op verzoek van de afnemer/consument zal een papieren factuur worden verzonden.
Artikel 8 – Leveringen
1. Levering van het productaanbod geldt voor levering vanaf Go Appoldro magazijn, of rechtstreeks vanaf de leverancier/producent. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Alle genoemde leveringstermijnen in offertes of webwinkel zijn bij benadering vastgesteld en zijn louter indicatief.
3. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Go Appoldro.
4. Levering vindt tenminste plaats binnen 30 kalenderdagen. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de afnemer/consument binnen deze 30 dagen een bericht,
deze heeft dan het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5. Aan de leveringsplicht van Go Appoldro zal behoudens tegenbewijs zijn voldaan, zodra de geleverde artikelen in een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de acceptatie, tot volledig bewijs tot de levering.
6. Go Appoldro mag deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden, als blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden geleverd.
7. De door Go Appoldro opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst voor Go Appoldro geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Go Appoldro verstrekte gegevens. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding. De afnemer is dan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere termijn tot nakoming van minimaal acht weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, zonder gerechtigd te
zijn tot enige vergoeding van schade of kosten.
8. Indien partijen overeenkomen dat Go Appoldro voor het transport zorgt, rust het risico voor opslag,
laden, transport en lossen ook in dat geval op de afnemer. Tenzij de afnemer Go Appoldro tijdig verzoekt
de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.
De afnemer dient voor verzekering tegen deze risico’s zorg te dragen.

Artikel 9 – Opschorting en Ontbinding
Go Appoldro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
1. De afnemer/consument verplichtingen uit de overeenkomst, niet of niet tijdig, of niet volledig nakomt, of is nagekomen.
2. Go Appoldro na het sluiten van de overeenkomst goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer/consument niet tijdig, of niet volledig aan zijn verplichtingen
zal kunnen voldoen.
3. De afnemer/consument verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft,
of naar het oordeel van Go Appoldro onvoldoende is.
4. Zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door de afnemer onmogelijk is, zoals insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer/consument onmiddellijk opeisbaar en behoudt Go Appoldro haar aanspraken op schadevergoeding.
Indien de afnemer/consument niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Go Appoldro, dan is de afnemer/consument van rechtswege in verzuim en is Go Appoldro gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
1. De uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
2. De overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
3. Een en ander onverminderd Go Appoldro’s andere rechten, onder welke overeenkomst en zonder dat Go Appoldro tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 10 – Conformiteit
1. Klachten geven de afnemer/consument niet het recht om de betaling op te schorten.
2. Bij tijdig ingediende klachten, stelt de afnemer/consument Go Appoldro in de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de grondigheid van de klacht.
Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan Go Appoldro een redelijke termijn voor herstel, of vervanging van de verrichte dienst of geleverde zaak.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer/consument in gebreke is gebleven, het onderzoek of de kennisgeving tijdig is uitgevoerd.
Indien de afnemer/consument bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend, dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent evt. schade van ontvangen producten te vervallen.
4. Aan kennelijke zet, druk- of schrijffouten in folders, catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
5. Go Appoldro staat in voor zowel de deugdelijkheid van geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als wel de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien;
a. De afnemer/consument door Go Appoldro of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften, instructies niet heeft opgevolgd.
b. Sprake is van een ander dan normaal gebruik.
c. Gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik.
d. Montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer/consument door derden plaatsvindt.
5. Een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaald.
6. Indien Go Appoldro op grond van artikel 10.2 of 10.5 zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. De afnemer/consument vrijwaart Go Appoldro voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit
de door Go Appoldro uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Go Appoldro daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de
afnemer/consument aansprakelijk is.
2. De aansprakelijkheid van Go Appoldro gaat in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven.
3. De aansprakelijkheid van Go Appoldro beperkt zich evenzeer voor handelingen van ondergeschikten van Go Appoldro en eenieder ander waarvan
Go Appoldro bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
4. Go Appoldro is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de afnemer/consument, die bestaat uit schade aan het product. Indien dit in rechte geen
standhoudt, is Go Appoldro slechts aansprakelijk voor schade van de afnemer/consument, die het rechtstreekse gevolg is van een aan Go Appoldro
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Go Appoldro geldende verplichtingen. Onder deze schade valt in ieder geval niet schade,
als gevolg van gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of daarmee samenhangende schade.
5. De afnemer/consument is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
6. Go Appoldro is steeds bevoegd de schade van de afnemer/consument zoveel mogelijk te beperken
of ongedaan te maken, waartoe de afnemer/consument verplicht is alle medewerking te verlenen.
7. Indien de afnemer/consument enige aan de overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, vrijwaart deze Go Appoldro, van al deze risico’s.

Artikel 12 – Garantie
1. Door Go Appoldro wordt aan de afnemer/consument garantie verstrekt op het gekochte.
2. Indien door de leverancier van Go Appoldro geen garantie wordt verstrekt, vervalt de garantie.
3. Voor geleverde producten geldt een garantie van twee jaar, vanaf het moment van levering.
4. Wanneer in een offerte een afwijkende termijn wordt genoemd, dan is die afwijkende termijn van toepassing.
5. Indien de afnemer/consument binnen de garantietermijn een defect constateert, dan dient deze
Go Appoldro binnen 8 kalenderdagen na ontdekking daarvan in kennis te stellen.
6. Indien het geleverde product vergezeld gaat van een montagevoorschrift, dan gaat Go Appoldro ervan uit dat dit montagevoorschrift duidelijk is.
De gebruiker dient de montage overeenkomstig het montagevoorschrift uit te voeren.
7. Het recht op garantie vervalt, indien een defect aan het product of (fabricage)onderdeel is ontstaan, als gevolg van onjuiste montage of ondeskundige reparatie.
8. Er wordt geen garantie gegeven op accu’s, batterijen, chemische producten of andere slijtdelen.
9. Go Appoldro behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op zogenaamde outlet-artikelen.
10. De producten blijven volledig voor risico van de afnemer/consument in het geval door Go Appoldro aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Go Appoldro en niet in redelijkheid van de afnemer/consument verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.
11. Mocht de afnemer/consument eventuele herstel of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Go Appoldro verrichten of door anderen laten verrichten, zal Go Appoldro niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door de afnemer/consument of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven.
12. Voor afnemers geldt dat indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Go Appoldro genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, Go Appoldro de keus heeft hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Go Appoldro ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Go Appoldro tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13. Indien Go Appoldro producten aan de afnemer aflevert, welke Go Appoldro van toeleveranciers heeft verkregen, is Go Appoldro nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de afnemer gehouden, dan waarop Go Appoldro ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken.
14. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreke verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door Go Appoldro aan de afnemer geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte producten en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, e.d.) zijn volledig voor rekening van de afnemer. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie bij de toeleverancier van Go Appoldro te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de afnemer.
Alle verzendkosten van afnemer naar Go Appoldro zijn te allen tijde voor rekening van de afnemer.

Artikel 13 – Reclamaties
1. Reclame dient uitsluitend schriftelijk of per email te geschieden onder opgave van reden binnen
8 dagen na levering, tenzij de afnemer/consument de tekortkoming redelijkerwijs niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken.
2. Ingeval van reclame is Go Appoldro slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de geleverde zaken, mits de tekortkoming geen betrekking heeft
op gebruikelijke afwijkingen.
3. Vervangende zaken worden eigendom van Go Appoldro.
4. Indien de afnemer/consument tijdig en op goede gronden klaagt over het gekochte, kan Go Appoldro opteren voor herstel van het gekochte, of terugbetaling
van de koopprijs, of het gekochte ruilen voor hetzelfde product als het gekochte.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het geleverde product blijft eigendom van Go Appoldro, totdat alle verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief vorderingen uit niet-nakoming zijn voldaan.
2. Het geleverde product mag, zolang de eigendom niet op de afnemer/consument is overgegaan, niet worden doorverkocht, tenzij dit voor de normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is. Deze producten mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt, of bezwaard.
3. Indien de afnemer/consument zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de afnemer/consument de verplichtingen niet
na zal komen, is Go Appoldro gerechtigd het gekochte terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen. De afne-mer/consument is hierbij verplicht medewerking tot verlenen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per dag dat de afnemer/consument niet aan deze verplichting voldoet.
4. Door de afnemer/consument mag op het gekochte geen pandrecht worden gevestigd.
5. Indien het geleverde product is bestemd voor eigendom van derden, dan is de afnemer verplicht op eerste verzoek aan ons, zo nodig voordat levering
plaatsvindt, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die de afnemer zelf op deze derden heeft of zal krijgen.

Artikel 15 – Vrijwaring
De afnemer/consument vrijwaart Go Appoldro voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd.
De afnemer/consument ziet te dezer zake jegens ons af, van het verhalen van eventuele schade.

Artikel 16 – Betaling
1. Na levering van geoffreerde producten of diensten dient betaling van de door Go Appoldro gefactureerde bedragen zonder enige beperking, aftrek of
verrekening te geschieden, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Betaling dient te geschieden door overschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van Go Appoldro.
2. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de afnemer/consument van rechtswege in verzuim. Alsdan vervallen de eventueel voor hem
geldende betalingskortingen en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
3. Indien de afnemer/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze nadat hij door de Go Appoldro is gewezen op de te late betaling
en Go Appoldro de afnemer/consument een termijn van 14 dagen heeft gegund, verzocht om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn is Go Appoldro gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en/of gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4
van artikel 6:96 BW. De incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
5% over de volgende € 5.000,-, met minimum van € 40,-.
Go Appoldro kan ten voordele van de afnemer/consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
4. Bij retourzending van producten, na levering via de webwinkel, wordt de afnemer/consument geacht zijn/haar bankgegevens aan Go Appoldro door te geven.
5. Go Appoldro zal na goedkeuring van correcte staat van de retour producten, het aankoopbedrag binnen 30 kalenderdagen terugbetalen.

Artikel 17 – Geschillen
Alle geschillen die tussen Go Appoldro en afnemer/consument mochten ontstaan kunnen uitsluitend, behoudens het hierna bepaalde, worden aangebracht bij de rechtbank in Arnhem.
1. Op overeenkomsten tussen de Go Appoldro en de afnemer/consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Go Appoldro in strijd mochten zijn met enige wetgeving,
dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Go Appoldro vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling. De overeenkomst blijft voor het overige van kracht.
3. Geschillen tussen de afnemer/consument en Go Appoldro over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Go Appoldro
te leveren of geleverde producten en diensten kunnen met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de afnemer/consument als Go Appoldro worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Postbus 90600 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer/consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan
Go Appoldro heeft voorgelegd.
5. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
6. Wanneer de afnemer/consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Go Appoldro aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de afnemer/consument dit eerst aan Go Appoldro.
7. Wanneer Go Appoldro een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de afnemer/consument binnen vijf weken, na een daartoe door
de Go Appoldro schriftelijk gedaan verzoek, tevens schriftelijk te bevestigen, of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.
8. Verneemt Go Appoldro de keuze van de afnemer/consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Go Appoldro gerechtigd het geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.
9. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
10. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Go Appoldro surseance van betaling is verleend,
deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
11. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillen-commissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC, of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Wijzigingen
1. Indien wenselijk en/of door Go Appoldro noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijzigingen van deze algemene voorwaarden over te gaan.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een productaanbod de voor de afnemer/consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer/consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen omtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale
nakoming van een verbintenis verhindert, waarop Go Appoldro geen invloed op kan uitoefenen, ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de
overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijv. stakingen, gebrek aan grondstoffen, storing van energievoorziening en/of internet, ziekte, vervoer, oorlog, natuur catastrofe etc.
2. Go Appoldro kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Go Appoldro haar verbintenis
had moeten nakomen.
3. In geval van blijvende overmacht is Go Appoldro gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
4. Gedurende de periode van een tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Go Appoldro zonder rechtelijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van de tijdelijke overmacht. Duurt de periode van de overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van dit artikel, ontbinden zonder jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
5. Heeft Go Appoldro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan Go Appoldro het reeds geleverde deel afzonderlijk facturen, dan wel het te leveren deel leveren en te factureren. Voorstaande is niet van toepassing als reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

- Einde -(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Service Desk

Een vraag of offerte verzoek?

contact ons via emailadres: info@goappoldro.nl

Go Appoldro Nieuwsbrief

Ontvang 5% introductiekorting!
Aanmelden
© 2017 - 2024 Go Appoldro | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel